Skip to content
Showing posts with label Drawing. Show all posts
Showing posts with label Drawing. Show all posts

தூய்மை இந்தியா என்ற தலைப்பில் மாணவர்கள் பங்குபெறும் பேச்சு போட்டி,கட்டுரைபோட்டி ,ஓவியம் வரைதல்,வினாடிவினா சார்ந்த தொகுப்பு மாணவர்கள் நலன் கருதி வெளியிடுவது கல்விக்குரல் :

  • கட்டுரைப்போட்டி  சார்ந்த படைப்பு 1  Click Here
  • கட்டுரைப்போட்டி  சார்ந்த படைப்பு 2  Click Here
  • பேச்சு போட்டி சார்ந்த படைப்பு  Click Here
  • ஓவியம் சார்ந்த படைப்பு  Click Here