Skip to content
Showing posts with label EXAM EVALUATION. Show all posts
Showing posts with label EXAM EVALUATION. Show all posts

NMMS EXAM RESULT AND APPRECIATION CERTIFICATE REGARDING:

தேசிய ஊரகத் திறனாய்வுத்தேர்வில் தேர்ச்சியடைந்த மாணவர்களுக்கு ஊக்குவிப்புத் தொகையும் தகுதிச் சான்றும் வழங்குதல் சார்பு..