Skip to content
Showing posts with label RMSA TRAINING. Show all posts
Showing posts with label RMSA TRAINING. Show all posts

Flash News:RMSA - Inservice Training 5 Days Schedule for Graduate Teachers :

Flash News:RMSA - Inservice Training 5 Days Schedule for Graduate Teachers

RMSA - 2017 - 2018 ஆம் கல்வியாண்டு - மாவட்ட அளவில் அனைத்து பாட ஆசிரியர்களுக்கு பணியிடைப் பயிற்சி வழங்குதல் சார்பான RMSA திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் (நாள்: 03.07.2017)
RMSA ஐந்து நாள் பயிற்சி - பாட வாரியாக அட்டவணை வெளியீடு