Skip to content
Showing posts with label DEO EXAM SYLLABUS. Show all posts
Showing posts with label DEO EXAM SYLLABUS. Show all posts

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் நேரடி நியமனம் அறிவிப்பு விரைவில் எதிர்பார்க்கபடுகிறது .

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் பதவிக்கு போட்டி தேர்வின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கும் அறிவிப்பு விரைவில் TNPSC மூலம் அறிவிக்கப்படும்.இதற்கிடையில் இதற்கான பாடத்திட்டம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது .

click here to download DEO Exam Syllabus


மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் நேரடி நியமனம் அறிவிப்பு விரைவில் எதிர்பார்க்கபடுகிறது .

மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் பதவிக்கு போட்டி தேர்வின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கும் அறிவிப்பு விரைவில் TNPSC மூலம் அறிவிக்கப்படும்.இதற்கிடையில் இதற்கான பாடத்திட்டம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது .

click here to download DEO Exam Syllabus