அரசுப் பள்ளியில் பயிலும் 8 ஆம்வகுப்பு மாணவர்களுக்கான TALENT SEARCH EXAMINATION மாதிரி வினாத்தாள்கள் மற்றும் STUDY MATERIALS CLICK HERE :