Skip to content

மாற்றுதிறனுடையகுழந்தைகளுக்கான உள்ளடக்கிய கல்வி - பயிற்சியாளர்களுக்கு ரூ 1000 ஊதிய உயர்வு.

மாற்றுதிறனுடையகுழந்தைகளுக்கான உள்ளடக்கிய கல்வி - பயிற்சியாளர்களுக்கு ரூ 1000 ஊதிய உயர்வு.

SSA - SPD PROCEEDINGS- மாற்றுதிறனுடையகுழந்தைகளுக்கான உள்ளடக்கிய கல்வி- சிறப்பாசிரியர்கள் , இயன்முறை பயிற்சியாளர்கள் ,தொழில்சார் பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் பேச்சு பயிற்சியாளர்களுக்கு ரூ 1000 ஊதிய உயர்வு ஏப்ரல் 2017 முதல் நிலுவை தொகையுடன் வழங்க அனுமதி வழங்குதல் சார்பு இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.