Skip to content

கணினி அறிவியல் பாடம் 6வது தனி பாடமாக கொண்டுவர தமிழக அரசு SCERT மற்றும் பாடத்திட்டக் குழுக்கு பரிந்துரை!