Skip to content

SSA- கற்றல் விளைவுகள் பயிற்சி - தொடக்க மற்றும் உயர் தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கு வட்டார வள மைய அளவில் இம்மாதத்தில்(நவம்பர் 2017) நடைபெறுதல் சார்பு SPD Proceeding ...

SSA - NOV 2017 - 4 DAYS TRAINING FOR PRIMARY & 2 DAYS FOR UPPER PRIMARY