Skip to content

11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வில் கடைபிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள் குறித்து தேர்வுத்துறை இயக்குனர் அவர்களின் செயல் முறை கடிதம்