Skip to content

2381 அங்கன்வாடி மையங்களில் எல்கேஜி மற்றும் யுகேஜி வகுப்புகள் துவங்குதல் ஆசிரியர் நிர்ணயம் மற்றும் சில அறிவுரைகள் வழங்குதல் தொடர்பான தொடக்கக்கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள் :