Skip to content

HANDBOOK ON EXAMINATION DUTIES & RESPONSIBILITIES-MARCH 2020:

  • பறக்கும் படை உறுப்பினர்களுக்கான நியமனமும் கடமைகளும்-Click Here
  • அறைக்கண்காணிப்பாளர்களுக்கான நியமனமும் கடமைகளும் -Click Here
  • வழித்தட அலுவலர்களுக்கான நியமனமும் கடமைகளும் -Click Here
  • துறை அலுவலர்களுக்கான நியமனமும் கடமைகளும்-Click Here